Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Whiplash Sporten, Sportbeoefening en bewegen

Whiplash Sporten, Sportbeoefening en bewegen

Whiplash Sporten en bewegen

Bronnen: Site gezondheid, www.heliomare.nl  en www.pels.nl  en eigen ervaring.
Inleiding: Sporten is gezond.
Bij veel whiplashpatienten staat het leven stil, dus ook de sportbeoefening. Opbouw is een vereiste. Ook hier geld rust, ontspanning, rust, inspanning en weten dat ontspanning geen rust is. Op deze pagina staan een paar hele goede revalidatiemogelijheden met bijbehoreden centra. Vraag bij eigen keuze in bijv. fysio-fitness/zweminstructeur/etc. of de begeleiders op de hoogte zijn van Graded Activity. Weet dat het hals- wervelgebied eerst zoveel mogelijk ontzien moet worden. Bouw belastbaarheid en balans op vanuit de benen en onderrug. Kies in beginsel ook altijd voor individuele sport om eigen grenzen te bepalen.

Whiplash en sportbeoefening

Whiplash heeft gevolgen voor houding en beweging. Ten gevolge van whiplash nemen mensen veelal een krampachtige houding aan, waarmee ze pogen de nek zo min mogelijk te belasten omdat men bang is voor de pijn die met beweging van de nek gepaard gaat. Maar deze kramp¬achtige houding resulteert veeleer in een verergering van de stijfheid en de klachten, dan in een vermindering ervan. Het is dus heel belangrijk dat de bewegings¬angst wordt weggenomen door de patiënt te laten ervaren dat bepaalde bewegingen zonder verergering van de klachten en pijn kunnen worden uitgevoerd. Het gaat erom dat de patiënt geleide¬lijk aan weer durft te bewegen. Mensen met een whiplash zijn dus in staat tot bewegen/sporten. Dit is, mits goed begeleid, zelfs zeer goed voor het leren omgaan met de klachten en vergroting van de belastbaar¬heid. Wel moet ervoor worden gewaakt dat de pijngrens van de individuele sporter niet wordt overschreden. Dit zou immers leiden tot een verergering van de klachten. Lang¬zaam aan kan, door een geleidelijke trainingsop¬bouw, worden gewerkt aan een verschui¬ving van de pijndrempel.

Sportadvies

Individuele sporten waarbij de sporter zelf de belasting goed kan bepalen en controle¬ren zijn het meest geschikt voor mensen met whiplash. Wanneer de belasting immers te controleren is, kan de sporter zelf bepalen tot hoever hij/zij kan gaan zonder de pijngrens te passeren. Niet geschikt zijn sporten waarbij onverwachte bewe¬gingen plaats¬vinden, zoals bij veel balsporten het geval is. Een sporter vergeet in het vuur van het spel veelal rekening te houden met de bewegingsgrenzen die hij/zij heeft. Eén van de sportvormen die aan beide criteria voldoet (controle van de belasting en geen onver¬wachte bewegingen) is fitness. Grondoefeningen en intervaloe¬feningen blijken in combinatie hiermee een goede uitwerking te hebben op mensen met whiplash. Mits aan een aantal voorwaar¬den wordt voldaan, is verder zwemmen een zeer geschikte activiteit om vanuit ontspan¬ning tot inspanning te komen. De belastbaarheid kan met behulp van deze activiteit worden uitgebouwd en er kan aandacht worden geschonken aan het ergono¬misch bewegen in het water. Aquajoggen is een geschikt onderdeel van het zwemmen. De sporter met whiplashklachten dient te beseffen dat het beter is de pijngrens niet teveel te overschrijden. Het is beter door geleidelijke training deze grens stap voor stap te verschuiven. De belastbaarheid zal hierdoor op de langere termijn toenemen. De laatste jaren bestaan er (bewegings)programma's die specifiek gericht zijn op mensen met een whiplash.

Speciale activiteiten voor mensen met whiplash

Het Roessingh Whiplash Programma (revalidatieprogramma) www.roessingh.nl

Bij deze behandelmethode voor whiplashpatiënten gaat het er niet om de oorzaak van de klachten op te sporen of de klachten direct te verminderen. Het doel van de behandeling is de negatieve invloed van de klachten op het persoonlijk functioneren terug te dringen. Met behulp van het whiplashprogramma kunnen patiënten leren de klachten de baas te worden, zodat ze ondanks de klachten weer beter kunnen functioneren. Het Roessingh Whiplash Programma richt zich met name op mensen met chronische whiplash¬klachten.

De behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Tijdens de behandeling leert de whiplashpatiënt een eigen therapieplan op te stellen. Door middel van dit plan wordt een evenwicht tot stand gebracht tussen inspanning, ontspanning en afleiding. Door middel van speciale oefeningen, instructies en voorlichting, gecombineerd met huiswerk¬opdrachten, wordt de patiënt zelf deskundig gemaakt ten aanzien van zijn problematiek. Een eventuele partner kan een belangrijke ondersteunende rol hebben en wordt om die reden bij het programma betrokken.

De begeleiding wordt geboden door een vast behandelteam, bestaande uit een revalidatie-arts, fysiothera¬peut, ergotherapeut, bewegingsagoog, psycholoog, en indien nodig een arbeidsexploratie-therapeut en/of maatschap¬pelijk werker.

Revalidatie centrum Heliomare, Relweg 51 te Wijk aan Zee heft op haar site deze tekst bij het onderwerp Sport en Revalidatie. www.heliomare.nl.

Stalen die spieren!

Met sporten of bewegen kan een mens niet vroeg genoeg beginnen. Ook al staat uw hoofd er eigenlijk nog niet naar. Sport of beweging vormt een belangrijk, essentieel onderdeel van de behandelprogramma’s van Revalidatie. De werkwijze van Heliomare sport vereist dat we snel inzicht krijgen in uw mogelijkheden en beperkingen. We baseren ons hierbij op de intake van de afdeling bewegingsagogie en op het therapierecept van de revalidatiearts. Zo kunnen we de hindernissen die u belemmeren, zo veel mogelijk wegnemen.

Wat is nét mogelijk?
De bewegingsagogen van Heliomare sport begeleiden patiënten met een lichamelijke beperking. Samen met u zoeken wij naar de grens van uw kunnen.Wat is nét mogelijk voor u? Daar draait het om. Uw interesse en mogelijkheden vormen de basis van uw behandelprogramma. U traint om zo snel mogelijk zelfstandig te worden. Doel is om opnieuw te leren bewegen zodat u ook na uw ontslag een actieve levensstijl ontwikkelt.

Sporten in een groep
We ontwikkelen voor revalidatiepatiënten gedegen trainings- of bewegingsprogramma’s waarin het gebruik en de aanvaarding van uw nieuwe bewegingsvaardigheden centraal staan. Het sporten gebeurt voornamelijk in groepsverband. Daarnaast krijgt u individuele begeleiding. Sporten in groepsverband biedt veel voordelen: u leert van anderen, stimuleert elkaar, kunt ervaringen uitwisselen, en elkaar ondersteunen.

Sporthal en zwembad
De bewegingsactiviteiten worden aangeboden in de sporthal, het zwembad en de fitnessruimte. De sporthal wordt intensief gebruikt door therapiegroepen als de dwarslaesiegroep en de amputatiegroep. U kunt er zaalvoetballen, volleyballen of handballen. Vele sporten kunnen zittend worden beoefend, De sporthal is geschikt voor (zit)volleybal, (rolstoel)basketbal, (rolstoel)tennis, boogschieten, badminton, quad rugby, zaalvoetbal, handbal en korfbal. In het zwembad wordt hydrotherapie gegeven. De therapieën bestaan bijvoorbeeld uit aquajoggen, zwemmen of oefenen in het kleine therapiebad. Een loopbrug biedt uitkomst voor het verbeteren van het lopen. Zwemmen en diploma’s halen kan ook.

Een mooie bonus
Wie sport en beweegt, wordt vrij snel beloond. U ontwikkelt meer kracht. U wordt leniger. Uw uithoudingsvermogen neemt toe. Uw coördinatie en balans verbeteren.

Hulpverlening bij directe en indirecte nektraumata (onder andere whiplash)¬ door PELS

PELS is een netwerk van deskundigen binnen een multidisciplinair team, in -onder andere- de eerstelijns gezondheidszorg op het gebied van nektraumata. De strategie van PELS berust op het aanbieden van opvang en begeleiding van de patiënt, in samenwer¬king met de huisarts. De ondersteuning wordt aangeboden door een team bestaande uit een arts (specialist), (neuro)psycholoog en een fysiotherapeut. PELS begeleidt, coördi¬neert hulp, brengt het genezingsproces in kaart, re-integreert de patiënt in het arbeids¬proces en verzorgt daarnaast de informatie naar huisarts, specialist, bedrijfsarts en verzekeringsmaatschappij. In de acute fase beoogt PELS dus snelle en effectieve hulp te bieden. www.pels.nl